Dodela privremenog boravka – Pobyt

Privremeni boravak u poslovne svrhe se odobrava najviše 3 godine, može se obnoviti.

Zahtev za privremeni boravak u poslovne svrhe može se podneti Ambasadi ili Upravi spoljne policije ukoliko se ispunjeni uslovi za podnošenje zahteva policiji.

Aplikacija će morati da bude propraćena svim dokumentima, jer u suprotnom aplikacija neće biti prihvaćena.

Administrativna taksa iznosi 240 EUR ako se prijava napravi u ambasadi, odnosno 232 EUR ukoliko se prijava prijavi stranoj policiji.

Dokumenta koja se odnose na zahtev za privremeni boravak:

-Dovršeni obrazac

-Punomoćje, potpis će morati da se proveri

-2 fotografije dimenzija 3×3,5 cm

-Važeći pasoš

-Dokumenti koji dokazuju svrhu boravka, dokumenti možda nisu stari više od 90 dana:

Uverenje o autorizaciji trgovine i/ili

zvod iz trgovinskog registra

Smeštaj, dokumenta možda nisu starija od 90 dana:

izjava stranog državljanina o vlasništvu nad imovinom – potpis mora biti overen, ugovor o zakupu sa                          vlasnikom ili korisnikom nekretnine i dokument kojim se dokazuje pravo korišćenja nekretnine u slučaju ugovora o zakupu sa korisnikom nekretnine – svi potpisi moraju biti overen, potvrdu smeštaja, ili izjava svih vlasnika o obezbeđivanju smeštaja – svi potpisi moraju biti overeni

-Integritet. O tome će se dokazati izvod iz krivičnog dosijea države čiji je on državljanin i države u kojoj je državljanin treće zemlje boravio više od 90 dana šest uzastopnih meseci u poslednje tri godine. Ne sme biti stariji od 90 dana. Mora se obezbediti apostol ili superlegalizovan i zvanično prevesti na slovački od strane slovačkog zvaničnog prevodioca. Ukoliko dođe do promene namene boravka, nije potreban izvod iz krivičnog dosijea.

-Dokaz o finansijskoj sigurnosti boravka u visini minimuma za svaki mesec boravka (do 30.06.2021. minimalni minimum je 214,83 EUR/mesečno), ako boravak prelazi 1 godinu u iznosu od 12-maksimalnog minimuma. Dokaz je potvrda bilansa računa ne starija od 90 dana, ako se radi o slovačkoj banci, ili izvodom računa u poslednja 3 meseca u slučaju strane banke. Račun mora biti najmanje 2577,96 EUR.

-Dokaz o finansijskoj sigurnosti poslovne aktivnosti od 20 puta veći od minimuma za opsedtanje (npr. najmanje 4296,60 EUR). O tome se vodi potvrdom o saldu računa utvrđenom u svrhu poslovne svrhe, potvrda ne stigne staru više od 90 dana, niti izvodom računa za poslednja 3 meseca u slučaju strane banke.

Uprava spoljne policije odlučuje da odobri privremeni boravak u roku od 90 dana od dana prijema kompletnog zahteva. Nakon privremenog boravka,

Uprava policije za spoljne poslove sastaviće karticu na oko 30 dana. Moraćete da platite 4,50€ ili 24,50 € da biste izdali karticu ako želimo da kartica bude izvršena u roku od dva poslovna dana. Moraćete da platite 3 EUR da biste karticu isporučili na adresu.

Nakon privremenog boravka, sledeća dokumenta će morati da budu doneta u Upravu spoljne policije u roku od 30 dana od prijema kartice:

-Dokument koji potvrđuje zdravstveno osiguranje – biće neophodno dostaviti uverenje o javnom zdravstvenom osiguranju Medicinsko mišljenje koje potvrđuje da ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje.

-Ukoliko dođe do promene svrhe boravka, nije potrebno medicinsko mišljenje.

Za prevod teksta sa Slovačkog na Srpski korisćen: google prevodioc

18.09.2021. 10:04

ukupno pregleda: 2678, danas: 12