Zapošljavanje državljana trećih zemalja s radnim mestom u Slovačkoj

Poslodavac može zaposliti državljanina treće zemlje koji:

  • ima plavu kartu Europske unije,
  • je odobren privremeni boravak radi zapošljavanja na temelju potvrde o mogućnosti popune radnog mjesta
  • je dobio radnu dozvolu i dozvolu za privremeni boravak radi zapošljavanja, ako Zakon br. 404/2011 Coll. o boravku stranaca i o izmjenama i dopunama određenih zakona, osim ako zakon propisuje drugačije,
  • je dobio radnu dozvolu i dozvolu za privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji,
    ima radnu dozvolu i dozvolu za privremeni boravak odobrenu državljaninu treće zemlje kojem je odobren status rezidenta na duže vrijeme u državi članici Europske unije, osim ako zakon o prebivalištu stranaca propisuje drugačije, ili
    za koje nije potrebna potvrda o mogućnosti popunjavanja radnog mjesta koje odgovara visokokvalificiranom radnom mjestu, potvrda o mogućnosti popune radnog mjesta i radna dozvola.
Plava karta Europske unije

Plava karta Europske unije privremeni je boravak koji državljaninu treće zemlje daje pravo na ulazak, boravak, rad na području Slovačke Republike u svrhu obavljanja visokokvalificiranog posla, napuštanje teritorija Slovačke Republike i ponovni ulazak na teritorij Slovačke Republike u vrijeme za koje je izdana. Visokokvalificirano zaposlenje je zaposlenje za čije je obavljanje potrebna viša stručna sprema, što dokazuje uvjerenje o visokom obrazovanju. 1 godina i mjesečna plaća dogovorena je u iznosu od najmanje 1,5 puta prosječne mjesečne plaće zaposlenika u Slovačko gospodarstvo u relevantnoj grani koje je objavio Zavod za statistiku Republike Slovačke za kalendarsku godinu koja prethodi kalendarskoj godini u kojoj se podnosi zahtjev za plavu kartu Europske unije. Plava karta Europske unije izdaje se državljaninu treće zemlje na 4 godine. Ako je razdoblje zaposlenja navedeno u ugovoru o radu kraće od 4 godine, Plava karta Europske unije izdaje se za vrijeme trajanja radnog odnosa produljeno za 90 dana. Zahtjev za izdavanje Plave karte državljanin treće zemlje podnosi osobno u veleposlanstvu, ako zakonito boravi na teritoriju Slovačke Republike. Prilikom izdavanja Plave karte Europske unije, policijska uprava zatražit će od Centra za rad, socijalna pitanja i obitelj potvrdu mogućnosti popunjavanja radnog mjesta koje odgovara visokokvalificiranom radnom mjestu. Uvjeti za izdavanje potvrde o mogućnosti popunjavanja radnog mjesta koje odgovara visokokvalificiranom radnom mjestu, koje sadrže pristanak ili neslaganje s njegovim popunjavanjem, regulirani su Zakonom o službama za zapošljavanje.


Privremeni boravak radi zapošljavanja na temelju potvrde o mogućnosti popune radnog mjesta (jedinstvena dozvola)

Privremeni boravak radi zapošljavanja na temelju potvrde o mogućnosti popune radnog mjesta (jedinstvena dozvola). Državljanin treće zemlje koji želi raditi na području Slovačke Republike podnijet će zahtjev za jedinstvenu dozvolu boravka u policijskoj upravi. Jedinstvena dozvola daje državljaninu treće zemlje pravo na boravak na teritoriju Slovačke Republike radi zapošljavanja. Prilikom izdavanja jedinstvene dozvole, policijska uprava zatražit će od nadležnog ureda za rad, socijalna pitanja i obitelj potvrdu o mogućnosti popunjavanja radnog mjesta. Uvjeti za izdavanje potvrde o mogućnosti popunjavanja radnog mjesta koje sadrži pristanak ili neslaganje s njegovim popunjavanjem uređeni su Zakonom o službama za zapošljavanje. Uvjeti za odobravanje privremenog boravka radi zapošljavanja i uvjeti za zahtjev za privremeni boravak radi zapošljavanja uređeni su Zakonom o prebivalištu stranaca.

Prechodný pobyt na účel zamestnania na základe povolenia na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na jeho zamietnutie. Podmienky pre udelenie povolenia na zamestnanie upravuje zákon o službách zamestnanosti. Povolenie na zamestnanie udeľuje úrad, na základe písomnej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľa alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu. Na udelenie povolenia na zamestnanie nie je právny nárok.

Ured za zapošljavanje, socijalna pitanja i obitelj može izdati dozvolu za zapošljavanje državljanu treće zemlje koji

Će biti zaposlen radi sezonskog zapošljavanja najviše 90 dana tokom 12 uzastopnih meseci.
Zaposlit će se kao pomorac na brodu registriranom u Slovačkoj Republici ili na brodu pod zastavom Slovačke Republike.
Je odobren privremeni boravak radi spajanja porodice, u roku od 12 meseci od odobrenja privremenog boravka u svrhu spajanja porodice.
Je odobren privremeni boravak državljaninu treće zemlje kojem je odobren status dugogodišnjeg rezidenta u državi članici Europske unije, osim ako je Zakonom o prebivalištu stranaca drugačije određeno, do
12 mjeseci od početka boravka na području Republike Slovačke,
ako je tako predviđeno međunarodnim ugovorom kojim je Republika Slovačka obvezana.

Zapošljavanje bez radne dozvole, potvrda mogućnosti popunjavanja radnog mesta koje odgovara visokokvalificiranom poslu ili potvrda mogućnosti popunjavanja radnog mesta

Grupa osoba, državljana trećih zemalja, za koje za ulazak na Slovačko tržište rada nije potrebna potvrda o mogućnosti popunjavanja radnog mesta koja odgovara visokokvalificiranom zaposlenju, potvrda o mogućnosti popunjavanja radnog mesta i radna dozvola su iscrpne naveden u Zakonu o službama za zapošljavanje.

Zapošljavanje državljana trećih zemalja u oskudnim zanimanjima

Na poslovima s nedostatkom radne snage s popisa objavljenog na web stranici Centra za rad, socijalna pitanja i obitelj u okruzima u kojima je prosječna registrirana stopa nezaposlenosti manja od 5%, pojednostavljeni postupak primjenjuje se na dodjelu jedinstvenih dozvola trećim zemljama državljani. Ured za rad, socijalna pitanja i obitelj izdat će potvrdu o mogućnosti popunjavanja radnog mjesta ne uzimajući u obzir stanje na tržištu rada. Broj državljana trećih zemalja zaposlenih po pojednostavljenom postupku kvantitativno je ograničen na najviše 30% od ukupnog broja državljana trećih zemalja, pri čemu ukupni broj zaposlenih uključuje najmanje polovicu utvrđenog tjednog radnog vremena.

U slučaju državljanina treće zemlje koji će biti zaposlen na određeno razdoblje u svrhu svog osposobljavanja, najviše šest uzastopnih tjedana u kalendarskoj godini u slučaju zapošljavanja s niskim zapošljavanjem sa popisa koji je objavila njezina web stranica u okrugu u kojoj je prosječna stopa registrirane nezaposlenosti bila manja od 5% i koja je podnijela zahtjev za odobrenje privremenog boravka radi zapošljavanja na istom radnom mjestu, ne zahtijeva potvrdu o zaposlenju u Slovačkoj Republici. odgovara visokokvalificiranom zaposlenju, potvrdi mogućnosti popunjavanja radnog mjesta i radnoj dozvoli. Poslodavac je dužan tim državljanima trećih zemalja osigurati odgovarajući smještaj.

Državljanin treće zemlje može biti upućen u agencije za privremeno zapošljavanje (ADZ) s najmanje tri godine zaposlenja radi obavljanja poslova navedenih na popisu kratkoročnih zaposlenja u okruzima s prosječnom stopom registrirane nezaposlenosti manjom od 5%, pod uvjetom da slijedeći uvjeti:

- na ukupan broj zaposlenih koje poslodavac može zaposliti tzv po ubrzanom postupku u slučaju oskudnih zanimanja (najviše 30% od ukupnog broja zaposlenika poslodavca), uključeni su i zaposlenici iz treće zemlje koji su privremeno dodijeljeni korisničkom poslodavcu za obavljanje poslova. Takvo se ograničenje ne odnosi na ADZ-ove koji zapošljavaju državljane trećih zemalja radi privremenog raspoređivanja kod poslodavca korisnika.
- preslika dela zahteva za privremeni boravak radi informacija o poslodavcu korisniku dostavlja se uz zahtjev za potvrdu o mogućnosti popunjavanja radnog mesta u svrhu privremenog boravka radi zaposlenja, ako je državljanin treće zemlje zaposlen u ADZ -u radi privremenog rasporeda,
- na zahtev Ureda za rad, socijalna pitanja i porodice, ADZ dostavlja kopiju ugovora o privremenom ustupanju sklopljenog između ADZ-a i poslodavca korisnika, kao i kopiju ugovora o privremenom ustupanju između ADZ-a i državljanina treće zemlje. Nepodnošenje ovih dokumenata razlog je za ne davanje pozitivne potvrde mogućnosti popunjavanja VPM -a.
- ako je ADZ obustavljen ili je obustavljeno ovlaštenje za obavljanje delatnosti ADZ-a ili je privremeni raspored državljana treće zemlje poslodavcu korisniku završio pre isteka razdoblja za koje je izdana potvrda o upotrebi VPM-a, Potvrda o useljenosti VPM -a će se opozvati,
- u slučaju privremenog rasporeda državljana trećih zemalja, poslodavac korisnik ispunjava obveze informiranja u skladu sa pojedinačnim odredbama zakona,
_ član privremenog osoblja upućen iz treće zemlje može podneti zahtev za obustavu ili oduzimanje licence ADZ -a ako je bio oštećen svojom aktivnošću.


Za prevod teksta sa Slovačkog na Srpski korisćen: google prevodioc