Kako se prijaviti za penziju za siročad?

Šta je penzija za siročad? Penzija za siročad je penzija koja se obezbeđuje iz starosnog ili invalidskog osiguranja. Ovo je redovna mesečna novčana naknada. Svrha penzije za siročad je da obezbedi prihode siročadi u slučaju smrti njegovog ili njenog roditelja (ili oboje) ili usvojioca. Ako je vaš roditelj ili usvojilac uplaćivao premije osiguranja Društvu za socijalno osiguranje (bio zaposlen ili plaćao premije osiguranja kao samozaposleno lice ili dobrovoljno ili ga je za njega plaćala, u određenim slučajevima, država) i do dana smrti imao stekao potreban broj godina penzijskog osiguranja, u slučaju njegove smrti, preživela deca imaju pravo na penziju za siročad. Da li imam pravo na penziju za siročad? Imate pravo ako ste izdržavano dete i ako je vaš roditelj ili usvojilac preminuo, pod uslovom da su ispunjeni sledeći uslovi: na dan smrti umrli roditelj/usvojilac primao je starosnu, invalidsku penziju ili je imao pravo na prevremenu starosnu penziju, na da…
Pročitaj još about Kako se prijaviti za penziju za siročad?
  • 0

Kako se prijaviti za penziju za udovice?

Šta je penzija za udovice? Udovička penzija je penzija koja se obezbeđuje iz starosnog ili invalidskog osiguranja. Ovo je redovna mesečna novčana naknada. Svrha udovičke penzije je da udovici obezbedi prihod u slučaju smrti njenog muža. Ako je vaš suprug uplaćivao premije osiguranja društvu za socijalno osiguranje (bio je zaposlen ili plaćao premije osiguranja kao samozaposleno lice ili dobrovoljno, ili ih je za njega plaćala država, u određenim slučajevima) i do dana smrti stekao potreban broj godina penzijskog osiguranja, u slučaju njegove smrti preživela supruga će imati pravo na udovičku penziju. Isto tako, ako je preminuo od posledica nesreće na radu ili profesionalne bolesti. Da li imam pravo na udovičku penziju? Udovicom umrlog muškarca smatra se žena koja je bila udata za tog čoveka. Stoga možete tražiti samo ako ste vi i vaš partner bili u braku. Na tužbeni zahtev ne utiče trajanje bračne zajednice, ne ispituje se zajednički život supružnika ili va…
Pročitaj još about Kako se prijaviti za penziju za udovice?
  • 0

Kako se prijaviti za prevremenu penziju?

Šta je prevremena penzija? Prevremena starosna penzija je penziona naknada koja se isplaćuje iz starosnog osiguranja i ima za cilj da osiguraniku obezbedi prihod u starosti pre nego što navrši starosnu dob za penzionisanje. Prevremena starosna penzija posebno može pomoći onima koji su ostali bez posla neposredno pre odlaska u penziju i malo je verovatna mogućnost da nađu novi, ili koji duže vreme ne mogu da nađu posao i nemaju druge mogućnosti za rešavanje ekonomske situacije. Da li imam pravo na prevremenu penziju? Od 1. januara 2023. imate pravo na prevremenu starosnu penziju ako imate najmanje 15 godina penzijskog osiguranja, imate najviše dve godine do penzionisanja ili imate najmanje 40 godina radnog staža i iznos vaše prevremene starosne penzije veći je od 1,6 puta iznosa životnog minimuma za jedno punoletno fizičko lice. Premiju osiguranja vam je uplatio poslodavac ako ste imali redovan radni odnos, ili ako ste je uplaćivali kao samozaposleno lice…
Pročitaj još about Kako se prijaviti za prevremenu penziju?
  • 0

Kako se prijaviti za starosnu penziju?

Šta je penziona penzija? Starosna penzija je penzijska naknada koja se isplaćuje iz starosnog osiguranja i ima za cilj da osiguraniku obezbedi prihod u starosti. Da li imam pravo na penziju? Pravo na najranije imate od dana penzionisanja. Pravo na beneficiju ostvarujete ako imate najmanje 15 godina penzijskog osiguranja. Ili vam ga je odbio poslodavac, ako ste imali radni odnos ili ste ga plaćali kao samozaposleni, ili ste ga sami dobrovoljno uplatili, ili vam je u određenim slučajevima odbila država. Žene koje su podigle najmanje jedno dete imaju nižu starosnu granicu za penzionisanje od opšte. Starosna granica za odlazak u penziju se smanjuje za šest meseci za svako vaspitano dete. Ako za ženu nije moguće uzeti u obzir vaspitanje deteta, pravo da se uzme u obzir vaspitanje deteta i smanjena starosna granica za penzionisanje nastaje muškarcu koji je dete vaspitao. Oni koji su radili u povlašćenoj radnoj kategoriji mogu ostvariti raniju starosnu granicu za odl…
Pročitaj još about Kako se prijaviti za starosnu penziju?
  • 0